MFVMA.jpg

Јавни конкурс

15. 09. 2017

 
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Медицински факултет Војномедицинске академије
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
за упис незапослених здравствених радника
на специјализације за области дефицитарних грана медицине на

Универзитету одбране у Београду – Медицинском факултету Војномедицинске академије

 
У 2017. години незапослени здравствени радници могу конкурисати за пријем на специјализације на следећим дефицитарним гранама медицине:
 
 1. Неурохирургија – 4 кандидата;
 2. Урологија – 2 кандидата;
 3. Трансфузијска медицина – 2 кандидата;
 4. Кардиохирургија – 3 кандидата;
 5. Дерматовенерологија – 3 кандидата;
 6. Оториноларингологија – 3 кандидата;
 7. Инфектологија – 3 кандидата;
 8. Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија – 4 кандидата;
 9. Абдоминална хирургија – 5 кандидата;
 10. Ортопедска хирургија са трауматологијом – 3 кандидата;
 11. Радиологија – 2 кандидата;
 12. Епидемиологија – 1 кандидат.
 
На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:
 
1)      да су држављани Републике Србије;
2)      да нису кривично осуђивани казном затвора у трајању дужем од шест месеци и да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
3)      да имају положен стручни испит;
4)      да имају решење Министарства здравља Републике Србије о одобреној специјализацији
У случају да се на одређену специјализацију јави већи број кандидата, они који испуњавају услове конкурса могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему. Критеријуми по којима ће се кандидати рангирати биће: просечна оцена у току студирања, додатно образовање (одбрањен завршни магистарски рад или завршни рад академских специјалистичких студија, одбрањена докторска теза), оцена на разговору (интервју).
 
Школарина у динарима износи:
1)      Упис специјалистичких студија - 7.800,00;
2)      Година специјалистичког стажа са двосеместралном теоријском наставом - 105.000,00;
3)      Година специјалистичког стажа - 78.000,00;
4)      Специјалистички стаж (месец дана) - 9.100,00;
5)      Специјалистички стаж (45 дана) - 13.000,00;
6)      Пријава специјалистичког испита - 4.000,00;
7)      Полагање специјалистичког испита - 26.000,00;
8)      Издавање дипломе о стеченом стручном називу специјалисте - 6.500,00;
9)      Признавање дела специјалистичког стажа у другим установама - 15.600,00;
10)  Прелазак са факултета ради наставка специјализације - 15.600,00;
11)  Испис са специјалистичких студија - 3.900,00;
12)  Преписи програма специјализације (после положеног специјалистичког испита) - 8.500,00;
13)  Преписи по посебним захтевима (индекс, записник са полагања испита, програм двосеместралне наставе) - 8.000,00.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Конкурс је отворен од 13.09.2017. до 21.09.2017. године.
 
Кандидати пријаве подносе препорученом поштом или преко деловодства Војномедицинске академије, Црнотравска 17, Београд, радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова. 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа:
-        кратку биографију
-        уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
-        оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старију од шест месеци);
-       уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
-       уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
-       оверену копију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовању на основним студијама у којој је уписана просечна оцена (уколико није уписана, висина просечне оцене доказује се потврдом коју издаје високошколска установа);
-       оверену копију уверења о положеном стручном испиту;
-       оверену копију решења Министарства здравља Републике Србије о одобреној специјализацији
 
Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање.
Специјализација почиње даном уписа на Медицински факултет Војномедицинске академије, а завршава се по савладаним вештинама утврђеним планом и програмом специјализација и положеним испитима утврђеним планом и програмом специјализација.
Све остале информације о детаљима који се односе на конкурс могу се добити на телефон 011/3608-511 и 011/3608-496, радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас