503.jpg

Јавни конкурс за пријем лица из грађанства на докторске академске студије биомедицине на Универзитету одбране у Београду – Медицинском факултету Војномедицинске академије

19. 12. 2012

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица из грађанства
на докторске академске студије биомедицине
на Универзитету одбране у Београду – Медицинском факултету Војномедицинске академије

У школској 2012/2013. години лица из грађанства могу конкурисати за пријем на докторске академске студије биомедицине, на следећим модулима:
1. молекулска медицина – 4 кандидата;
2. неуронауке – 3 кандидата;
3. фармакологија и токсикологија – 3 кандидата.

На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:
a) Општи услови конкурса:
1) да су држављани Републике Србије;
2) да нису кривично осуђивани казном затвора у трајању дужем од шест месеци и да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности.

б) Посебни услови конкурса:
1) завршен један од следећих облика школовања:
– студије медицине, стоматологије, фармације, ветеринарске медицине или биологије са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8;
– стечен VII-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), уколико је кандидат завршио студије медицине, стоматологије, фармације, ветеринарске медицине или биологије са просечном оценом најмање 8;
2) познавање енглеског језика у мери да се могу користити страном литературом.

Између кандидата који испуњавају услове за упис на докторске студије, предност под једнаким условима има кандидат:
– који има већу просечну оцену;
– који има више објављених научних или стручних радова у области за коју конкурише;
– који је у краћем временском року завршио студије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА:
Конкурс је отворен од 15. децембра 2012. године до 15. јануара 2013. године.

Кандидати пријаве подносе препорученом поштом или лично Секретаријату Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, Црнотравска 17, Београд (IV етажа), радним данима од 12,00 до 14,00 часова. Образац пријаве може се преузети са сајта Војномедицинске академије (www.vma.mod.gov.rs) или добити у Студентској служби Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду.
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
- оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старију од шест месеци);
- уверење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
- оверену копију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовању на основним студијама у којој је уписана просечна оцена (уколико није уписана, висина просечне оцене доказује се потврдом коју издаје високошколска установа);
- списак публикованих научних и стручних радова (уколико их кандидат има);
- доказ о уплати трошкова конкурса;
- биографију.

Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање.
Комисија за упис обавиће са кандидатима разговор у року од пет дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Разговор са кандидатима обухвата и проверу знања енглеског језика.
Прелиминарна ранг-листа биће објављена на огласној табли Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, на интернет страници Војномедицинске академије и интернет страници Универзитета одбране у Београду, у року од 15 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс.
Учесник конкурса који сматра да су његова права повређена може поднети приговор декану, у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе на огласној табли.
По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року од три дана од дана пријема приговора.
На решење декана кандидат може поднети приговор Савету Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду у року од три дана од дана пријема решења. Савет Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду доноси решење у року од три дана од дана њеног пријема.
Након одлучивања по приговору, комисија за упис утврђује и објављује коначну ранг-листу свих кандидата.
Коначна ранг-листа објављује се на огласној табли Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, званичној интернет страници Војномедицинске академије и интернет страници Универзитета одбране у Београду.
Накнада за трошкове конкурса износи 5.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Војномедицинске академије 840–941621–02 са позивом на број 4233.
Студије трају три школске године.
Школарина за школску 2012/2013. годину износи 176.000,00 динара и уплаћује се у пет једнаких рата. Школарина покрива трошкове наставе, трошкове за коришћење објеката за наставу, трошкове наставних средстава и материјала за израду докторске тезе.
Све остале информације о детаљима који се односе на конкурс могу се добити на телефон 011/3608-886, радним данима од 12,00 до 14,00 часова.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас