503.jpg

Kонкурс за докторске академске студије на Медицинском факултету ВMA

03. 09. 2013

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Медицински факултет Војномедицинске академије
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица из грађанства на докторске академске студије биомедицине на Универзитету одбране у Београду – Медицинском факултету Војномедицинске академије
 
У школској 2013/2014. години лица из грађанства могу конкурисати за пријем на докторске академске студије биомедицине, на следећим модулима:
1. Молекулска медицина – 4 кандидата
2. Неуронауке – 3 кандидата
3. Фармакологија и токсикологија – 3 кандидата
На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:
a) Општи услови:
1) да су држављани Републике Србије;
2) да нису кривично осуђивани казном затвора у трајању дужем од шест месеци и да се
против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по
службеној дужности.
б) Посебни услови:
1) завршен један од следећих облика школовања:
- студије медицине, стоматологије, фармације, ветеринарске медицине или биологије са најмање 300 ЕСПБ и просечном оценом најмање 8;
- стечен VII-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), уколико је кандидат завршио студије медицине, стоматологије, фармације, ветеринарске медицине или биологије са просечном оценом најмање 8;
2) познавање енглеског језика на нивоу другог степена према критеријуму Војне академије.
 
Мерила за утврђивање редоследа кандидата:
1) Просечна оцена са претходних студија (изражена на две децимале) множи се са 5.
Уколико се захтевају два нивоа школовања, просечне оцене се множе са 2,5, а добијени производи се сабирају.
2) По основу дужине студирања:
- 20 бодива за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја једне школске године дуже од трајања студија;
- 5 бодова за студије претходног нивоа завршене најкасније до краја две школске године дуже од трајања студија;
- уколико су услови за упис на студије претходно завршена два нивоа студија, по истим критеријумима се за сваки ниво студија додељује 10 односно 2,5 бодова.
3) Вредновање и квантитативно исказивање публикованих радова, уколико их кандидат има, врши се према Правилнику о поступку и начину вредновања и квантитативног исказивања научноистраживачких резултата истраживача („Службени гласник РС“, број 38/08), а укупан број оставрених поена множи се са 3 (вредновање публикованих радова, по пријему пријава, обавиће Институт за научне информације ВМА);
4) У случају једнаког броја остварених бодова предност има кандидат са већом просечном оценом са претходних студија, а уколико се од кандидата захтевају два нивоа претходног школовања, предност има кандидат са већом просечном оценом са основних студија.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
Конкурс је отворен од 2. септембра до 2. октобра 2013. године.
Кандидати пријаве подносе препорученом поштом или лично Секретаријату Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, Црнотравска 17, Београд (IV етажа), радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова.
Образац пријаве се преузима са интернет странице Војномедицинске академије (www.vma.mod.gov.rs) или добија у Секретаријату Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду.
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа:
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старију од шест месеци);
уверење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
оверену копију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовању на основним студијама у којој је уписана просечна оцена (уколико није уписана, висина просечне оцене доказује се потврдом коју издаје високошколска установа);
списак публикованих научних и стручних радова (уколико их кандидат има);
биографију.
Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање.
Кандидати који испуњавају услове за пријем на школовање биће позвани у Војну академију на проверу познавања енглеског језика.
Комисија за упис ће са кандидатима обавити разговор до 21. октобра 2013. године.
Прелиминарна ранг-листа биће објављена на огласној табли Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, на интернет страници Војномедицинске академије и интернет страници Универзитета одбране у Београду до 23. октобра 2013. године.
Учесник конкурса који сматра да су његова права повређена може поднети приговор декану Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у
Београду, у року од два дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе.
По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року од два дана од дана пријема приговора.
Након одлучивања по приговору, комисија утврђује и објављује коначну ранг-листу свих кандидата.
Коначна ранг-листа објављује се на огласној табли Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, на интернет страници Војномедицинске академије и интернет страници Универзитета одбране у Београду.
Школарина за школску 2013/2014. годину износи 176.000,00 динара и може се уплаћивати у пет једнаких рата.
Све остале информације о детаљима који се односе на конкурс могу се добити на телефон 011/3608-886, радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова.
 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас