503.jpg

Јaвни конкурс за пријем лица из грађанства на специјалистичке академске студије на Универзитету одбране у Београду - Медицинском факултету Војномедицинске академије

19. 12. 2012

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА КАДРОВЕ
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем лица из грађанства на специјалистичке академске студије
на Универзитету одбране у Београду – Медицинском факултету Војномедицинске академије

У школској 2012/2013. години биће извршен пријем на специјалистичке академске студије, у трајању од годину дана, на следећим студијским програмима:
1. трауматологија – 20 кандидата;
2. медицинска токсикологија – 8 кандидата;
3. фармакокинетика и биоеквиваленција – 4 кандидата;
4. рационална фармакотерапија – 8 кандидата.

На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:
a) Општи услови конкурса:
1) да су држављани Републике Србије;
2) да нису кривично осуђивани казном затвора у трајању дужем од шест месеци и да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности.

б) Посебни услови конкурса:
1) за студијске програме медицинска токсикологија, фармакокинетика и биоеквиваленција и рационална фармакотерапија завршене студије медицине, стоматологије, фармације или ветеринарске медицине са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8;
2) за студијске програме медицинска токсикологија, фармакокинетика и биоеквиваленција и рационална фармакотерапија стечен VII-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), уколико је кандидат завршио студије медицине, стоматологије, фармације или ветеринарске медицине са просечном оценом најмање 8;
3) за студијски програм трауматологија завршене студије медицине са најмање 360 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом најмање 8;
4) за студијски програм трауматологија стечен VII-1 степен стручне спреме према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10 и 93/12), уколико је кандидат завршио студије медицине са просечном оценом најмање 8.

Између кандидата који испуњавају услове за упис на студије предност под једнаким условима има кандидат који:
– који има већу просечну оцену;
– који има више објављених научних или стручних радова у области у којој конкурише;
– који је у краћем временском року завршио студије.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА:

Конкурс је отворен од 15. децембра 2012. године до 15. јануара 2013. године.
Кандидати пријаве подносе препорученом поштом или лично Секретаријату Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, Црнотравска 17, Београд (IV етажа), радним данима од 12,00 до 14,00 часова. Образац пријаве може се преузети са сајта Војномедицинске академије (www.vma.mod.gov.rs) или добити у Студентској служби Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду.
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа:
- уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
- оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старију од шест месеци);
- уверење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
- уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
- оверену копију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовању на основним студијама у којој је уписана просечна оцена (уколико није уписана, висина просечне оцене доказује се потврдом коју издаје високошколска установа);
- списак публикованих научних и стручних радова (уколико их кандидат има);
- доказ о уплати трошкова конкурса;
- биографију.
Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање.
Комисија за упис обавиће са кандидатима разговор у року од пет дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Разговор са кандидатима обухвата и проверу знања енглеског језика.
Прелиминарна ранг-листа биће објављена на огласној табли Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, на интернет страници Војномедицинске академије и интернет страници Универзитета одбране у Београду, у року од 15 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс.
Учесник конкурса који сматра да су његова права повређена може поднети приговор декану, у року од три дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе на огласној табли.
По приговору учесника конкурса, декан доноси решење у року од три дана од дана пријема приговора.
На решење декана кандидат може поднети приговор Савету Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду у року од три дана од дана пријема решења. Савет Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду доноси решење у року од три дана од дана њеног пријема.
Након одлучивања по приговору, комисија утврђује и објављује коначну ранг-листу свих кандидата.
Коначна ранг-листа објављује се на огласној табли Медицинског факултета Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду, званичној интернет страници Војномедицинске академије и интернет страници Универзитета одбране у Београду.
Накнада за трошкове конкурса износи 2.000,00 динара и уплаћује се на текући рачун Војномедицинске академије 840–941621–02 са позивом на број 4233.
Школарина за школску 2012/2013. годину износи 102.000,00 динара и уплаћује се у пет једнаких рата.
Све остале информације о детаљима који се односе на конкурс могу се добити на телефон 011/3608-886, радним данима од 12,00 до 14,00 часова.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас