MFVMA konkurs.jpg

Јавни конкурс за упис незапослених здравствених радника на специјализације

16. 10. 2019

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
Медицински факултет Војномедицинске академије
р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
за упис незапослених здравствених радника
на специјализације за области дефицитарних грана медицине на
Универзитету одбране у Београду – Медицинском факултету Војномедицинске академије
 
Незапослени здравствени радници могу конкурисати за пријем на специјализације на следећим дефицитарним гранама медицине:
 
1)      2 кандидата на Неурохирургију;
2)      2 кандидата на Кардиохирургију;
3)      3 кандидата на Васкуларну хирургију;
4)      3 кандидата на Општу хирургију;
5)      2 кандидата на Грудну хирургију
6)      3 кандидата на Ортопедску хирургију са трауматологијом;
7)      4 кандидата на Пластичну, реконструктивну и естетску хирургију;
8)      3 кандидата на Урологију;
9)      6 кандидата на Анестезиологију, реаниматологију и интензивну терапију;
10)  4 кандидата на Дерматовенерологију;
11)  5 кандидата на Физикалну медицину и рехабилитацију;
12)  3 кандидата на Офталмологију;
13)  3 кандидата на Оториноларингологију;
14)  3 кандидата на Психијатрију;
15)  1 кандидат на Патологију;
16)  5 кандидата на Радиологију;
17)  5 кандидата на Инфектологију;
18)  3 кандидата на Општу медицину;
19)  3 кандидата на Трансфузијску медицину;
20)  3 кандидата на Имунологију.
 
На конкурс се могу јавити кандидати који испуњавају следеће услове:
1)      да су држављани Републике Србије;
2)      да нису кривично осуђивани казном затвора у трајању дужем од шест месеци и да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности;
3)      да имају положен стручни испит;
4)      да имају решење министра здравља о одобреној специјализацији.
 
Школарина у динарима износи:
1)      Упис специјалистичких студија - 7.800,00;
2)      Година специјалистичког стажа са двосеместралном теоријском наставом - 150.000,00;
3)      Година специјалистичког стажа - 125.000,00;
4)      Специјалистички стаж (месец дана) - 12.000,00;
5)      Специјалистички стаж (45 дана) - 13.000,00;
6)      Пријава специјалистичког испита - 4.000,00;
7)      Полагање специјалистичког испита - 26.000,00;
8)      Издавање дипломе о стеченом стручном називу специјалисте - 6.500,00;
9)      Признавање дела специјалистичког стажа у другим установама - 15.600,00;
10)  Прелазак са факултета ради наставка специјализације - 15.600,00;
11)  Испис са специјалистичких студија - 3.900,00;
12)  Преписи програма специјализације (после положеног специјалистичког испита) - 8.500,00;
13)  Преписи по посебним захтевима (индекс, записник са полагања испита, програм двосеместралне наставе) - 8.000,00.
 
НАЧИН КОНКУРИСАЊА
 
Конкурс је отворен од 16. до 31. октобра 2019. године.
 
Кандидати пријаве подносе препорученом поштом или преко деловодства Медицинског факултета Војномедицинске академије, Црнотравска 17, Београд, радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова. 
 
Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу следећа документа:
-        уверење о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
-        оверену копију извода из матичне књиге рођених (не старију од шест месеци);
-       уверење од надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
-       уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању дужем од шест месеци (не старије од шест месеци);
-       оверену копију дипломе или оверену копију уверења о завршеном школовању на основним студијама у којој је уписана просечна оцена (уколико није уписана, висина просечне оцене доказује се потврдом коју издаје високошколска установа);
-       уверење о положеном стручном испиту;
-       лекарско уверење да је кандидат способан за студије медицине - не старије од шест месеци (уверење се издаје у сваком дому здравља или у Студентској поликлиници Крунска 57, Београд);
-       решење Министарства здравља Републике Србије о одобрењу специјализацији.
 
Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве пријаве неће се узимати у разматрање.
Специјализација почиње даном уписа на  Медицински факултет Војномедицинске академије, а завршава се по савладаним вештинама утврђеним планом и програмом специјализација и положеним испитима утврђеним планом и програмом специјализација.
Све остале информације о детаљима који се односе на конкурс могу се добити на телефон 011/3609-038, радним данима у времену од 12,00 до 14,00 часова.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас