503.jpg

Конкурс за доделу ученичких стипендија за школску 2022/2023. годину

22. 09. 2022

На основу члана 13. став 1. Правилника о условима и начину стипендирања за потребе Војске Србије и о поступку утврђивања и повраћаја трошкова стипендирања („Службени војни лист“, број 9/19, 26/19 и 18/20), Министарство одбране, Сектор за људске ресурсе расписује
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023. ГОДИНУ
 
Назив организационе јединице Министарства одбране и Војске Србије која је исказала потребе за стипендирањем:

Војскa Србије:

3 ученикa који се школују на четвртој години средње школе саобраћајног смера у четворогодишњем трајању;
1 ученик који се школује на четвртој години средње школе техничког или машинског смера у четворогодишњем трајању;
1 ученик који се школује на трећој години средње школе техничког или машинског смера у трогодишњем трајању;
1 ученик који се школује на трећој години средње школе хемијског смера у трогодишњем трајању;
1 ученик који се школујe на четвртој години средње школе машинског смера у четворогодишњем трајању;
2 ученика који се школујe на четвртој години средње школе електротехничког смера у четворогодишњем трајању;
2 ученика који се школују на трећој години средње школе техничког смера, у трогодишњем трајању;
1 ученик који се школује на трећој години средње школе техничког или грађевинског смера у трогодишњем трајању;
1 ученик који се школује на четвртој години средње школе грађевинског или техничког смера у четворогодишњем трајању;
4 ученика који се школују на трећој години средње школе техничког или грађевинског смера у трогодишњем трајању;
1 ученик који се школује на трећој години средње школе техничког или грађевинског смера у трогодишњем трајању;
1 ученик који се школује на трећој години средње школе машинског или електротехничког смера у трогодишњем трајању;
1 ученик који се школују на трећој години средње школе машинског или техничког смера у трогодишњем трајању;
1 ученик који се школују на трећој години средње школе техничког смера у трогодишњем трајању;
1 ученик који се школује на трећој години средње школе текстилног смера у трогодишњем трајању;
1 ученик који се школује на четвртој години средње школе стоматолошког смера у четворогодишњем трајању;
1 ученик који се школује на четвртој години средње школе медицинског смера у четворогодишњем трајању;
1 ученик који се школује на четвртој години средње школе машинског или електротехничког смера у четворогодишњем трајању;
6 ученика који се школују на четвртој години средње школе машинског или електротехничког смера у четворогодишњем трајању.

Ученици на редним бројевима 1. и 2. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Београд, у својству подофицира.
Ученици на редним бројевима 3, 4. и 8. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Београд, у својству цивилног лица.
Ученици на редним бројевима 5. и 6. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Никинци, у својству цивилног лица.
Ученици на редном броју 7. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у места службовања Београд (1) и Нови Сад (1), у својству цивилног лица.
Ученици на редним бројевима 9, 11, 16. и 17. ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у место службовања Сремска Митровица, у својству цивилног лица.
Ученици на редном броју 10. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у места службовања Нови Сад (2), Бачка Топола (1) и Сремска Митровица (1), у својству цивилног лица.
Ученици на редним бројевима 12, 13, 14. и 15. ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у место службовања Нови Сад, у својству цивилног лица.
Ученик на редном броју 18. ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у место службовања Батајница, у својству подофицира.
Ученици на редном броју 19. ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у места службовања Зуце (2), Батајница (1) и Нови Сад (3), у својству подофицира.
Ученици на редним бројевима 1, 2, 18. и 19. се по завршеној средњој школи упућују на одговарајућу војну обуку са оружјем.
Ученици на редним бројевима 16. и 17. ће по завршеној средњој школи, а након обављеног приправничког стажа и положеног државног испита, бити примљени у радни однос, у својству цивилног лица.
Ученици на редним бројевима 1, 2, 18. и 19. ће по успешно завршеној одговарајућој војној обуци са оружјем бити примљени у професионалну војну службу у својству подофицира, у складу са Законом о Војсци Србије.

Сектор за материјалне ресурсе:

3 ученикa који се школују на трећој години средње школе машинског смера у трогодишњем трајању.
Ученици ће по завршетку школе бити примљени у радни однос у место службовања Крагујевац, у својству цивилног лица.

Универзитет одбране:

1 ученик који се школује на трећој или четвртој години средње школе грађевинског смера у четворогодишњем трајању.
Ученик ће по завршетку школе бити примљен у радни однос у место службовања Београд, у својству цивилног лица.

Управа за војно здравство:


30 ученикa који се школују на трећој или четвртој години средње медицинске школе у четворогодишњем трајању.
Ученици ће по завршетку школе, а након обављеног приправничког стажа и положеног државног испита, бити примљени у радни однос у место службовања Београд, у својству цивилног лица.

I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ УЧЕНИЧКИХ СТИПЕНДИЈА

Право на ученичку стипендију имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије, који стално (за сваку школску годину посебно) постижу најмање врлодобар успех у учењу и одличан успех у владању и чији родитељи или старатељи имају пребивалиште на територији Републике Србије.

Стипендија се додељује ученику под условом да прихвати да ступи у службу у Војску Србије и остане у служби најмање двоструко време трајања школовања односно стипендирања.

Поред општих услова, лица морају да испуњавају и посебне услове:
да су здравствено способна за службу у Војсци Србије;
да се против њих не води кривични поступак за кривично дело за које се гони по службеној дужности и да нису осуђивани за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера;
да су уписала школу која одговара наведеним образовним профилима.

За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Војску Србије:
на редном броју 1. да је ученик четврте године средње саобраћајне школе или друге средње школе, образовни профил саобраћајни техничар (техничар друмског саобраћаја или саобраћајни транспортни техничар);
на редном броју 2. да је ученик четврте године средње техничке или машинске школе или друге средње школе, образовни профил погонски техничар машинске обраде;
на редном броју 3. да је ученик треће године средње техничке или машинске школе или друге средње школе, образовни профил механичар уређаја за мерење и регулацију;
на редном броју 4. да је ученик треће године средње хемијске школе или друге средње школе, образовни профил пиротехничар;
на редном броју 5. да је ученик четврте године средње машинске школе или друге средње школе, образовни профил механичар специјалиста;
на редном броју 6. да је ученик четврте године средње електротехничке школе или друге средње школе, образовни профил електротехничар;
на редном броју 7. да је ученик треће године средње техничке школе или друге средње школе, образовни профил обућар;
на редном броју 8. да је ученик треће године средње техничке или грађевинске школе или друге средње школе, образовни профил монтер централног грејања - заваривач;
на редном броју 9. да је ученик четврте године средње техничке или грађевинске школе или друге средње школе, образовни профил грађевински техничар;
на редном броју 10. да је ученик треће године средње грађевинске или техничке школе или друге средње школе, образовни профил декоратер зидних површина или оператер основних грађевинских радова (молер-фарбар);
на редном броју 11. да је ученик треће године средње грађевинске или техничке школе или друге средње школе, образовни профил зидар-фасадер или оператер основних грађевинских радова (молер-фарбар);
на редном броју 12. да је ученик треће године средње машинске или електротехничке школе или друге средње школе, образовни профил електроенергетичар за мреже и постројења или електротехничар енергетике (механичар за погонску опрему и инсталације);
на редном броју 13. да је ученик треће године средње техничке или машинске школе или друге средње школе, образовни профил бравар или бравар-заваривач;
на редном броју 14. да је ученик треће године средње техничке школе или друге средње школе, образовни профил оператер у прехрамбеној индустрији;
на редном броју 15. да је ученик треће године средње текстилне школе или друге средње школе, било који образовни профил;
на редном броју 16. да је ученик четврте године средње зуботехничке или медицинске школе или друге средње школе, образовни профил стоматолошка сестра-техничар или зубни техничар;
на редном броју 17. да је ученик четврте године средње медицинске школе или друге средње школе, образовни профил лабораторијски техничар;
на редном броју 18. да је ученик четврте године средње машинске или електротехничке школе или друге средње школе, образовни профил електротехничар;
на редном броју 19. да је ученик четврте године средње машинске или електротехничке школе или друге средње школе, образовни профил машински техничар или електротехничар.

За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Сектор за материјалне ресурсе на редном броју 1:
1 ученик треће године средње машинске школе или друге средње школе, подручје машинство и обрада метала, образовни профил оператер машинске обраде резањем (металостругар);
1 ученик треће године средње машинске школе или друге средње школе, подручје машинство и обрада метала, образовни профил оператер машинске обраде (металоглодач);
1 ученик треће године средње машинске школе или друге средње школе, подручје машинство и обрада метала, образовни профил бравар-заваривач.

За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Универзитет одбране:
на редном броју 1 - да је ученик треће или четврте године средње грађевинске школе, подручје рада геодезија и грађевинарство, образовни профил грађевински техничар.
 
За стипендирање лица из грађанства ради пријема у Управу за војно здравство:
на редном броју 1 - да су ученици треће или четврте године средње медицинске школе, подручје рада здравство и социјална заштита, образовни профил медицинска сестра-техничар.

Висина ученичке стипендије за школску 2022/2023. годину месечно износи:
за ученике четвртог разреда средње школе – 25.000,00 динара и
за ученике трећег разреда средње школе – 20.000,00 динара.

II ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Ученик приликом пријављивања на конкурс подноси следећа документа:

ПРИЈАВА (Образац);
УВЕРЕЊЕ о држављанству Републике Србије (не старије од шест месеци);
ПОТВРДА о пребивалишту родитеља односно старатеља;
СВЕДОЧАНСТВА о свим завршеним претходним разредима средње школе;
ПОТВРДА да је уписао четврту односно трећу годину средње школе у текућој школској години;
УВЕРЕЊЕ надлежног суда (или МУП-а за малолетна лица) да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ надлежног органа МУП да кандидат није кривично осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или казном малолетничког затвора или му није изрицана заводска мера (не старије од шест месеци);
УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице ученика за период јануар-јун текуће године;
ПОТВРДА одговарајуће школске установе да не остварује право на ученичку стипендију или кредит по другом основу.

Поднета конкурсна документа се не враћају.

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈЕ

Рок за пријављивање на конкурс и подношење потребних докумената је до 30. септембра 2022. године.

Образац пријаве за конкурс може се преузети са сајта Министарства одбране на адреси: www.mod.gov.rs, у рубрици „Конкурси, огласи, јавне набавке”.

Пријаве на конкурс доставити на адресу: Сектор за људске ресурсе Министарства одбране, Београд, Немањина бр. 15 са назнаком „Пријава за Конкурс за доделу ученичких стипендија”.

Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање и иста се неће разматрати.

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу и која ће се одбацити као неисправна.

Одлуку о додели ученичке стипендије за текућу школску годину доноси министар одбране на основу коначне ранг-листе.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА

Редослед пријављених кандидата за доделу ученичке стипендије утврђује се на основу:

успеха оствареног у претходном школовању, и то:
1. општег успеха од I до III разреда четворогодишње средње школе, односно општег успеха у I и II разреду трогодишње средње школе;
2. уписаног разреда средње школе.

2. социјално-економског статуса породице.

Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног разреда средње школе (од 3,50 до 5,00 бодова).
Број бодова за уписани IV разред средње школе износи 1,00 бод,
Број бодова за уписани III разред средње школе износи 0,60 бодова.

Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – јун текуће године, и то:
до 20% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,30 бодова;
од 20% до 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0,15 бодова;
више од 40% просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији без пореза и доприноса – 0 бодова.
Просечна месечна зарада рачуна се према подацима републичког органа надлежног за послове статистике.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за доделу ученичке стипендије.
Рангирање се врши на основу достављене документације.

Приликом рангирања првенство под једнаким условима има кандидат који је члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије и професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног места у друго место службовања.

V ПОСТУПАК

Кандидат за добијање ученичке стипендије подноси пријаву са потребном конкурсном документацијом Сектору за људске ресурсе Министарства одбране.

Комисију за разматрање пристиглих молби и рангирање кандидата, образује организациона јединица Министарства одбране надлежна за кадрове.

На основу извршеног рангирања кандидата Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране утврђује предлог ранг-листе кандидата за ученичку стипендију и обајављује је на интернет адреси Министарства одбране.

Кандидат незадовољан предлогом ранг-листе има право приговора у року од 10 (десет) дана од дана његовог објављивања на интернет адреси Министарства одбране.

Кандидат подноси приговор Министарству одбране – Комисији за решавање по приговору на предлог ранг-листе, коју формира министар одбране, преко Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе Министарства одбране.

Комисија разматра приговоре и утврђује коначну ранг-листу кандидата за ученичку стипендију која се објављује на интернет адреси Министарства одбране.

Министар одбране доноси одлуку о додели ученичке стипендије на основу коначне ранг-листе.

На основу коначне одлуке министра одбране о додели ученичке стипендије, ученик односно родитељ или старатељ закључује уговор о стипендији са Министарством одбране, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем стипендије.


VI ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈА

Ученику се исплаћује ученичка стипендија у десет једнаких месечних рата, до 15-ог у месецу за претходни месец.

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас