Конкурс за пријем лица из грађанства на специјализацији у ВМА

03. 04. 2012

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Управа за кадрове
расписује
ЈАВНИ КОНКУРС 
за пријем лица из грађанства, у својству војних службеника, у радни однос на одређено време ради специјализације, односно уже специјализације, у Војномедицинску академију Управе за војно здравство Министарства одбране Републике Србије
 
А) РАДИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У СЛЕДЕЋИМ ГРАНАМА МЕДИЦИНЕ:
1. Интерна медицина – два(2) извршиоца у трајању од пет (5) година
2. Неурологија – четири(4) извршиоца у трајању од пет (5) година
3. Психијатрија – један (1) извршилац у трајању од пет (5) година
4. Општа хирургија – један (1) извршилац у трајању од шест (6) година
5. Грудна хирургија – један (1) извршилац у трајању од шест (6) година
6. Урологија – један (1) извршилац у трајању од шест (6) година
7. Кардиохирургија – један (1) извршилац у трајању од шест (6) година
8. Офтамологија – два (2) извршиоца у трајању од четири (4) године
9. Дерматовенерологија – два (2) извршиоца у трајању од четири (4) године
10. Нуклеарна медицина – два (2) извршиоца у трајању од четири (4) године
11. Патологија – два (2) извршиоца у трајању од пет (5) година
12. Медицинска микробиологија – један (1) извршилац у трајању од пет (5) година
13. Клиничка фармакологија – два (2) извршиоца у трајању од четири (4) године
14. Трансфузијска медицина – два (2) извршиоца у трајању од четири (4) године.
  
Б) РАДИ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ ИЗ СЛЕДЕЋЕ УЖЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ ГРАНЕ:
15. Клиничка токсикологија – један (1) извршилац у трајању од 12 месеци
 
В) РАДИ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ У СЛЕДЕЋИМ ГРАНАМА ФАРМАЦИЈЕ:
16. Медицинска биохемија – један (1) извршилац у трајању од четири (4) године
17. Токсиколошка хемија – два (2) извршиоца у трајању од три (3) године
18. Санитарна хемија – два (2) извршиоца у трајању од три (3) године.
 
ОПШТИ УСЛОВИ:
 
•           да су кандидати држављани Републике Србије,
•           да су здравствено способни за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
•           да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци,
•           да им раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
•           да су обавили приправнички стаж и положили стручни испит,
•           да је просечна оцена на студијама најмање 8,00 и
•           знање страног језика на нивоу средњи 2.
 
ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
■ за специјализације на редним бројевима од 1. до 6, од 8. до 10. и од 12. до 14. може конкурисати лице:
–          са завршеним Медицинским факултетом, ВСС, односно са завршеним интегрисаним студијама медицине (360 ЕСПБ) и да је најмање две године обављао здравствену делатност након полагања стручног испита.
■ за специјализације на редним бројевима 7. и 11. може конкурисати лице:
–          са завршеним Медицинским факултетом, ВСС, односно са завршеним интегрисаним студијама медицине (360 ЕСПБ) и положеним стручним испитом.
■ за ужу специјализацију на редном броју 15. може конкурисати лице:
–          специјалиста доктор медицине са завршеним Медицинским факултетом и специјализацијом из интерне медицине, педијатрије, инфектологије, фармакологије, неурологије, психијатрије, клиничке физиологије или медицине рада, односно са завршеним специјалистичким студијама медицине (360+60=420 ЕСПБ) из интерне медицине, педијатрије, инфектологије, фармакологије, неурологије, психијатрије, клиничке физиологије или медицине рада.
■ за специјализације на редним бројевима од 16. до 18. може конкурисати лице:
–          са завршеним Фармацеутским факултетом, ВСС, односно дипломирани фармацеут медицински биохемичар – са завршеним Фармацеутским факултетом, смер: медицинска биохемија, ВСС, односно магистар фармације или магистар фармације-медицински биохемичар мастер (180+120=300 ЕСПБ) или мастер (240+60=300 ЕСПБ) односно магистар фармације или магистар фармације – медицински биохемичар са завршеним интегрисаним студијама фармације, и да је најмање две године обављао здравствену делатност након полагања стручног испита.
Лицима која се први пут примају у службу у Министарство одбране и Војску Србије, на одређено време, одређује се пробни рад у трајању од два месеца.
 
УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС КАНДИДАТИ ОБАВЕЗНО ПРИЛАЖУ:
 
– CV или кратку биографију;
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац, не старији од шест месеци);
– диплому о завршеној школи–факултету, са потврдом о просечној оцени;
– уверење о положеном стручном испиту;
– уверење државног органа у којем је кандидат био у служби да му радни однос у државном органу није престајао због теже повреде дужности из радног односа;
– уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не старије од шест месеци);
– уверење надлежног МУП-а да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци (не старије од шест месеци) и
 
– уверење о знању енглеског језика на нивоу средњи 2, односно одговарајући доказ о стеченом знању енглеског језика. 
 
 
Сви докази о испуњености услова за пријем достављају се као оригинали или оверене фотокопије. Фотокопије се оверавају у суду или општини.
Кандидати који уђу у ужи избор, пре пријема у радни однос биће упућени на лекарски преглед ради оцене здравствене способности и на психолошко тестирање.
Пре пријема у радни однос, за кандидате који испуњавају услове конкурса и уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера.
Са изабраним кандидатима ће се закључити уговор о специјализацији, односно ужој специјализацији, којим ће бити уређена међусобна права и обавезе специјализанта и Министарства одбране Републике Србије.
Специјализација, односно ужа специјализација, се обавља у Војномедицинској академији.
  
ИЗБОРНИ ПОСТУПАК:
 
Изборни поступак ће се спровести само међу кандидатима који испуњавају све услове конкурса за пријем на одређену специјализацију.
            Са свим кандидатима, међу којима се спроводи изборни поступак, конкурсна комисија ће обавити разговор и извршиће њихово рангирање према мерилима за избор кандидата. Позив за разговор и остала обавештења упућују се кандидату на адресу коју наведе у пријави за јавни конкурс.
Одлуку о избору кандидата донеће надлежни старешина и са садржајем исте биће упознати сви кандидати који учествују у изборном поступку.
  
НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС:
 
Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса подносе молбу са наведеном документацијом по конкурсу, достављањем поштом препоручено на адресу:
 
Војномедицинска академија  

Црнотравска 17, Београд,  

са назнаком „За јавни конкурс за пријем у службу на одређено време ради специјализације“

 

 
или лично на деловодству Војномедицинске академије (пети спрат).
У пријави за конкурс обавезно се наводи име и презиме кандидата, име једног родитеља, ЈМБГ, адреса пребивалишта, адреса на коју се кандидату достављају обавештења, број телефона, специјализација, односно ужа специјализација на коју се кандидат пријављује.
Уколико кандидат конкурише за пријем у службу ради специјализације за више специјализација, за сваку специјализацију подноси посебну пријаву и наводи уз коју пријаву је приложио доказе о испуњености услова.
 
Рок за подношење пријава за пријем на службу је 15 (петнаест) дана од наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у магазину Одбрана.
 
Неблаговремене, недопуштене, некомплетне и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази на тражени начин неће се узимати у разматрање и биће одбачене закључком против кога се  може изјавити жалба, али она не задржава извршење закључка.
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: војни службеник Јасмина Петровић, број телефона 011/266-1122, локал 31-756 (011/3608-756).  

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас