Докторат наука
 
Поступак стицања академског назива доктора наука 
 
Назив доктора наука у ВМА могу да стекну само магистри наука.
Пријава докторске тезе треба да садржи:
  1. идејни пројекат тезе
  2. потврду координатора научноистраживачких задатака да тема докторске тезе припада неком од одобрених научноистраживачких пројеката ВМА
  3. мишљење Катедре о идејном пројекту са предлогом наставника који ће бити ментор
Пријава се предаје Секретаријату Наставно-научног већа, насловљена на  Комисију за идејне пројекте Већа последипломских студија. Седници Комисије за идејне пројекте, на којој се разматра пријава докторске тезе, присуствују кандидат и предложени ментор. Комисија даје мишљење о пројекту и упућује га Наставно-научном већу у даљу законску процедуру.
Оцену пријављене докторске тезе даје Комисија о чијем саставу одлучује Наставно-научно веће. Најмање један члан комисије није из редова наставника ВМА. Када Комисија Наставно-научном већу поднесе извештај о оцени пријављене докторске тезе, Наставно-научно веће одобрава израду и докторанту одређује ментора.
У законом предвиђеном року докторант предаје један неукоричен примерак готове тезе и доказе о испуњености услова, сходно Одлуци Наставно-научног већа ВМА са 468. седнице одржане 26.01.2006. године:
  1. један чланак објављен у целости у часопису са рецензијом (часопис индексиран у бази Medline); 
  2. један чланак објављен у целости у часопису индексираном у базама Current Contentsили Science Citation Index;
  3. кандидат у оба чланка треба да буде један од прва три аутора, а чланци треба да буду из области из које је приваљена докторска теза;
  4. не признају се чланци из категорија: актуелна тема, прегледни чланак и приказ случаја;
  5. достављају се копије публикованих радова или потврде уредништава часописа да су чланци прихваћени за публиковање.
Извештај Комисије за оцену готове докторске тезе, о чијем саставу одлучује Наставно-научно веће (најмање један члан није из редова наставника ВМА), ставља се на увид јавности оглашавањем у листу "Политика" и постављањем на веб сајт ВМА.

  

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас