Специјализације
 
У Војномедицинској академији се организују специјализације у здравственој струци у области медицине.
Списак специјализација
 
Ко и како може да дође на специјализацију
Професионални припадници Војске Србије примају се на специјализацију у ВМА путем конкурса којег расписује Управа за кадрове Сектора за људске ресурсе МО.
Здравствени радници из здравствених установа Србије (државне и приватне) примају се на специјализацију у ВМА на основу упута здравствене установе само под условом да је припадницима те установе специјализацију одобрило Министарство здравља Републике Србије. Услови и поступак одобрења специјализације налазе се на сајту Министарстве здравља (www.zdravlje.gov.rs).
Лица из здравствених установа Србије у ВМА могу обавити цео специјалистички стаж или делове специјалистичког стажа. Да би се специјалистички испит полагао пред комисијом ВМА неопходно је да се у ВМА обави најмање половина специјалистичког стажа.
На специјализацију могу да дођу и лица која нису држављани Републике Србије, за шта је потребна сагласност министра одбране.
Не постоји могућност пријема на волонтерске специјализације.
 
Организација специјализације
Специјалистички стаж се обавља у Војномедицинској академији, потпуно или делимично, а настава се организује у облику предавања, вежби, семинара, консултација, менторског и практичног рада.
По доласку, специјализант се упознаје наставним планом и програмом специјализације, правима и обавезама, а матична Катедра му одређује ментора.
У току друге и треће године специјализације организује се двосеместрална теоријска настава и настава заједничких предмета (Медицинска статистика, Методологија научноистраживачког рада, Медицинска информатика, Молекуларна биологија и имунологија, Ратна медицина). Специјализанти који испит полажу пред комисијом ВМА обавезни су да одслушају ову наставу.
Састав комисија за полагање специјалистичких испита сваке године одређује Наставно-научно веће на предлог Катедри и Већа последипломских студија. Комисије су састављене из 3 или 5 наставника, од којих најмање један није из састава ВМА.
 
Пријава специјалистичког испита
Испит се пријављује у Сектору за школовање и НИР између 1. и 10. у месецу, непосредно након истека специјалистичког стажа.
Испит се може пријавити и два месеца пре истека специјалистичког стажа, под условом да Катедра на предлог ментора потврди да је специјализант савладао план и програм специјализације.
За пријаву испита предаје се:
попуњен образац пријаве са потписом ментора и шефа Катедре;
попуњен и оверен индекс, са закључним мишљењем ментора;
два примерка специјалистичког рада, уколико је предвиђен Наставним планом и програмом;
доказ о уплати трошкова пријаве, полагања испита и дипломе (за специјализанте који плаћају специјализацију).
Испитне комисије се извлаче у Секретаријату НН већа, 11. у месецу, или првог понедељка уколико 11. пада у дане викенда, уз обавезно присуство ментора. Уколико је ментор спречен, обавезно је присуство члана Катедре којег одреди ментор.
 
Ценовник специјализација
Трошкови уписа, специјалистичког стажа, полагања испита, издавања диплома, различитих преписа, потврда и дупликата одређени су посебним решењем у складу са позитивним прописима.
 

 

Верзија за штампу

 

Претрага

A+ A-
Лекарски савети

Важнији линкови

Пратите нас