375.jpg

Veliki doprinosi VMA u zdravstvenoj edukaciji

09. 01. 2009

 Beograd, 9. januar - U poslednjih godinu dana, u VMA se školovalo 225 specijalizanata, od kojih je 56 položilo specijalističke ispite, dok ostali nastavljaju specijalizacije. U isto vreme iškolovane su dve klase sa 46 rezervnih oficira Sanitetske službe Vojske Srbije. Odbranjene su i 22 magistarske teze. Iz zdravstvenih ustanova Srbije 57 lekara specijalista, medicinskih i stomatoloških tehničara završilo je 43 različita programa usavršavanja. 
Trinaest inspektora Međunarodne organizacija za borbu protiv hemijskog oružja (OPCW), završilo je u VMA specijalne kurseve koji su pripremljeni na zahtev ove organizacije.
U klinikama i institutima VMA održano je i 306 stručnih seminara sa najaktuelnijim temama u oblasti specijalističkih grana medicine, stomatologije i farmacije. Za 1985 pripadnika VMA organizovan je 21 edukativni seminar u različitim oblastima zdravstvene nege. Nova saznanja u oblasti dijagnostike, terapije i naučnoistraživačkog rada donelo je 15 lekara specijalista koji su bili na usavršavanju u najvećim svetskim medicinskim centrima. Svoje radove je usmeno prezentovalo 128 pripadnika VMA na 46 domaćih kongresa. Na 107 kongresa u inostranstvu, učestvovalo je 144 pripadnika VMA.
Primljeno je 260 zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika na obavezan pripravnički staž. Trenutno se na stažu nalazi njih još 136. Studentsku praksu je obavilo 94 studenta sa fakulteta u Srbiji, a na praksi je bilo i šest studenata sa medicinskih fakulteta u inostranstvu.
Rezultati rada na 61 naučnoistraživačkom projektu predstavljeni su naučnoj i stručnoj javnosti kroz ukupno 268 bibliografskih (knjige i poglavlja u inostranim i domaćim knjigama, članci u inostranim i domaćim časopisima, sažeci sa međunarodnih i domaćih kongresa). Iz naučnoistraživačkih projekata odbranjeno je šest doktorskih teza, a devet je u fazi izrade. Odbranjeno je šest magistarskih radova, a osam studenata Univerziteta u Beogradu, izradilo je i odbranilo diplomske radove.
VMA je izdala 12 brojeva časopisa Vojnosanitetski Pregled, koji je u junu uvršten u prestižnu bazu međunarodnih časopisa, poznatu kao SCI lista.
Održano je 13 sednica Nastavno-naučnog veća, šest sednica Veća za nastavni kadar, dve sednice Veća za naučnoistraživačku delatnost, pet sednica Veća poslediplomskih studija i dve sednice Veća za zdravstvenu delatnost.
VMA je u protekloj godini ostvarila saradnju sa sa sedam fakulteta, šest visokih strukovnih škola i tri srednje škole za školovanje zdravstvenih radnika različitih profila. Nastavu u klinikama i institutima VMA pohađalo je preko 1.600 studenata i učenika.
Sklopljen je i sporazum o saradnji u oblasti naučnoistraživačkog rada sa Univerzitetom odbrane Republike Češke, a obavljeni su i prvi dogovori o njegovoj realizaciji.

Nastavni kadar VMA danas čini 21 redovni profesor, 41 vanredni profesor, 53 docenta i 46 asistenata.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas