Služba za zdravstvenu negu

 
Formiranjem Službe za zdravstvenu negu kao zasebne jedinice Vojnomedicinske akademije u junu 2021. godine sestrinstvo i uloga medicinskih tehničara podignuti su na viši nivo.
Sestrinstvo VMA okuplјa oko 1200 medicinskih tehničara svih profila (od kojih je trećina sa visokom stručnom spremom) sa cilјem unapređenja zdravstvene nege u vojnozdravstvenoj ustanovi i razvoja visokoškolovanog medicinskog kadra po ugledu na svetske bolničke centre. Značaj organizovanja službe ogleda se u pobolјšanju kvaliteta zdravstvene nege, ishoda lečenja i nege, bezbednosti pacijenata i povećanja zadovolјstva medicinskih tehničara poslom kojim se bave, a deo njihovog angažovanja odnosi se i na preraspodelu rada zdravstvenih tehničara u VMA.
Služba za zdravstvenu negu VMA osnovana je usklađujući svakodnevni rad sa zakonskim definisanjem sestrinske profesije i datim kompetencijama stečenim obrazovanjem. Bavi se kontrolom kvaliteta rada i stručnim nadzorom na nivou pojedinca, organizacionih jedinica i vojnozdravstvene ustanove u celini, kontinuiranom edukacijom, stručnim usavršavanjem i saradnjom sa obrazovnim zdravstvenim i drugim institucijama od interesa za rad službe zdravstvene nege i VMA.
Predstavlјa primer dobre prakse i podršku menadžmenta da direktno pomogne u podizanju statusa profesije medicinskog tehničara u vojnom zdravstvu.
Zdravstveni tehničari VMA kroz stručne radove (usmene i poster prezentacije, radionice, predavanja) učestvuju na domaćim i međunarodnim kongresima i prezentuju inovativne pristupe, stručna iskustva i primere iz prakse u zbrinjavanju i zdravstvenoj nezi pacijenata u oblasti hirurgije, urgentne medicine, interne medicine, drugih medicinskih grana i oblasti rada zdravstvenih tehničara.
Istorija sestrinskog poziva u VMA datira od preteča sadašnje VMA - Garnizone bolnice, Centralne vojne bolnice, Opšte vojne bolnice, Glavne vojne bolnice i vojnih sestara koje se s razlogom i dalјe smatraju uzorom. Neke od njih, poput Bose Ranković, Sofije Igrošanac, Ruže Helih, Ksenije Vasilјević-Berengović odlikovane su medalјom „Florens Najtingejl” - najvišim svetskim priznanjem za rad na polјu sestrinstva.
Službu, pored načelnice čine i načelnica Odelјenja zdravstvene nege, načelnica Odseka za kontrolu kvaliteta rada i kontinuiranu medicinsku edukaciju i načelnica Centralnih apartmana i Ambulante za konsultativne preglede.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas