Istorijat
 
Odeljenje za primenu radioaktivnih izotopa u medicini Klinike za unutrašnje bolesti Vojnomedicinske akademije (VMA) formirano je 1959. godine. Odeljenje koje je od osnivanja vodio pukovnik dr Milovan Antić sredinom 1983. godine prerasta u Institut za nuklearnu medicinu VMA.
Više godina pre zvaničnog početka rada Odeljenja za primenu radioaktivnih izotopa na VMA vršene su intenzivne pripreme. Aktivno učešće u radu grupe naučnika oformljene pri Institutu za medicinska istraživanja Srpske akademije nauka i umetnosti, kao i edukacija u Institutu za nuklearne nauke Vinča i Institutu Gustave-Roussy u Parizu pukovnika dr Milovana Antića, jasno su definisali smernice budućeg rada u nuklearnoj medicini na VMA. O entuzijazmu i vizionarskom delu dr Milovana Antića, čije ime danas nosi prestižna nagrada u nuklearnoj medicini, najbolje govori podatak da je prvi put u našoj zemlji terapija radionuklidima (radioaktivni fosfor u lečenju hronične leukemije) primenjena 1956. godine na VMA.
Uvođenjem novih morfoloških i funkcijskih metoda, kao i radioimunoloških analiza u rutinski rad, broj pregledanih bolesnika i urađenih metoda neprekidno je rastao. Tako je za prvih deset godina postojanja, od oko 1.500 bolesnika u godini kada je osnovan, ovaj broj petostruko uvećan. Sledeća faza razvoja počinje 1969. godine osamostaljivanjem Odeljenja, formiranjem tima lekara, fizičara, biologa i tehničara i nabavkom prve gama kamere, a broj pregledanih bolesnika dostiže 15.000.
Od 1980. godine prelaskom u nove prostorije VMA i formiranjem Instituta za nuklearnu medicinu kao samostalne jedinice Grupe instituta za dijagnostiku i terapiju VMA, osavremenjivanjem opreme i uvođenjem računarskog sistema, Institut poprima karakteristike koje i danas ima: visokospecijalizovan stručni tim, širok dijapazon dijagnostičkih i terapijskih nuklearno-medicinskih metoda u rutinskom radu, nastavnu, naučnoistraživačku i publicističku delatnost.
U periodu koji je usledio montirana je jedna dvoglava gama kamera, a sve preostale kamere integrisane su u jedinstven računarski sistem sa mogućnošću arhiviranja svih dijagnostičkih i laboratorijskih nalaza ostvarenih u Institutu.
Danas je Institut za nuklearnu medicinu VMA drugi po veličini u zemlji, opremljen sa pet gama kamera, radioimunološkom laboratorijom i 20 zaposlenih. U standarnom opsegu izvodi se preko 150 nuklearno-medicinskih dijagnostičkih i terapijskih metoda i analiza kod prosečno 25.000 bolesnika godišnje. Entuzijazam i principi na kojima je Institut osnovan ulažu se u edukaciju kadrova, modernizaciju opreme i uvođenje novih metoda - sve što je dugi niz godina omogućavalo da se po rezultatima svrsta u referentne nuklearno-medicinske centre u svetu.
 
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas