Istorijat 
 
Vojnomedicinska akademija je do donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju Republike Srbije 1995. godine, obavljala poslediplomsku nastavu za sticanje zvanja magistra i doktora nauka kao i zdravstvene specijalizacije i subspecijalizacije iz oblasti medicine, stomatologije i farmacije.
U cilju harmonizacije visokog obrazovanja u sistemu odbrane i njegovog usklađivanja sa visokim obrazovanjem u Republici Srbiji Ministarstvo odbrane je pokrenulo inicijativu za akreditaciju studijskih vojno-obrazovnih programa i formiranje Univerziteta odbrane. U tom cilju VMA je nakon akreditacije integrisanih akademskih studija medicine u okviru Visoke škole VMA i dobijanja dozvole za njen rad 20.05.2009. godine upisala prvu klasu kadeta školske 2009/2010. godine. Akreditacijom akademskih specijalističkih studija i akademskih doktorskih studija iz oblasti medicine, paralelno sa osnivanjem Univerziteta odbrane u Beogradu, 2011. godine Visoka škola VMA je prerasla u Medicinski fakultet VMA, kao organizaciona jedinica Univerziteta odbrane.
Trenutno na Fakultetu se školuju četiri klase kadeta na integrisanim akademskim studijama medicine. Upisana je prva generacija studenata na akademske specijalizacije i doktorske studije. U toku je postupak reakreditacije studijskih programa i akreditacija novih modula doktorskih studija.
 
Opis posla na Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu
Osnovne delatnosti Fakulteta su visokoobrazovna i naučnoistraživačka delatnost. Visokoobrazovna delatnost obuhvata organizivanje i sprovođenje studijskih programa i programa obrazovanja tokom života. Studijski programi su integrisane akademske studije medicine, šest akademskih specijalizacija, tri modula doktorskih akademskih studija i specijalističke (subspecijalističke) studijeiz oblasti medicine. Fakultet takođe realizuje i druge programe usavršavanja tokom života putem kurseva, seminara, radionica, stručnih i naučnih savetovanja i drugih oblika usavršavanja. Naučnoistraživačka delatnost obuhvata izradu naučnoistraživačkih radova radi razvoja nauke i stvaralaštva, unapređivanja delatnosti visokog obrazovanja, odnosno unapređivanja kvaliteta nastave, usavršavanja naučnog podmlatka, uvođenja kadeta i studenata u naučnoistraživački rad kao i stvaranje materijalnih uslova za rad i razvoj Fakulteta. Trenutno se na Fakultetu realizuje 25 projekata koje finansira Ministarstvo odbrane. Statutom Fakulteta je predviđeno da Fakultet u saradnji sa organizacionim jedinicama Vojnomedicinske akademije može obavljati pojedine vidove zdravstvene delatnosti u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.

Najveća dostignuća Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu
Jedinstven u zemlji i regionu po tome što objedinjuje medicinski i vojni poziv, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu, primenjuje savremene pristupe i saznanja iz oblasti medicinskih nauka, kroz organizaciju i realizaciju školovanja u sistemu odbrane. U okviru brojnih projekata, Medicinski fakultet uključuje nastavnike i kadete u istraživanja, čime nastavlja bogat naučnoistraživački rad Vojnomedicinske akademije, i teži usmeravanju i afirmaciji NI podmlatka. Osim izuzetnih rezultata u pohađanju redovne nastave na Fakultetu, kadeti učestvuju na kongresima i naučnim skupovima iz oblasti medicinskih nauka, vojne medicine i edukativno sportskih takmičenja.
Nastavnici Fakulteta ostvaruju bogatu publicističku delatnost, a pojedine naučne članke objavljuju u najprestižniji svetskim časopisima.

 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas