Centar za kliničku farmakologiju      
Centar za kliničku farmakologiju koordiniše realizaciju kliničkih ispitivanja lekova na VMA, uključujući i ispitivanja biološke ekvivalencije. Centar neposredno realizuje, učestvuje u uvođenju novih metoda za praćenje terapijskih koncentracija lekova u krvi i drugim telesnim tečnostima, prati i prijavljuje neželjene reakcije na lekove Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije, pruža informacije o lekovima, učestvuje u aktivnostima vezanim za primenu znanja iz farmakoterapije kod konkretnih kliničko-terapijskih problema i primenjuje metode za farmakoekonomsku evaluaciju. Zaposleni u Centru učestvuju u održavanju nastave iz farmakologije i kliničke farmakologije u dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane u Beogradu, kao i u istraživačkim projektima.
Aktivnosti Centra za kliničku farmakologiju
• Neposredna realizacija ranih faza kliničkih ispitivanja lekova, a posebno ispitivanja biološke raspoloživosti i biološke ekvivalentnosti
• Tumačenje praktičnog značenja nalaza koji su dobijeni određivanjem koncentracije leka u krvi i drugim tkivnim tečnostima pacijenata
• Organizovanje i neposredno učešće u poslovima identifikacije, praćenja, evaluacije i prijavljivanja neželjenih reakcija na lekove Nacionalnom centru za farmakovigilancu Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije
• Pružanje informacija o lekovima i aktivnosti vezane za primenu znanja iz farmakoterapije kod konkretnih kliničko-terapijskih problema koji se rešavaju u timu sa lekarima drugih specijalnosti kroz klinički i ambulantno-poliklinički rad
• Učešće u radu Komisije za lekove i Etičkog odbora i implementacija principa Dobre kliničke prakse i nacionalne zakonske regulative vezane za nju u realizaciji kliničkih ispitivanja lekova na VMA, kao i implementacija svih znanja iz oblasti kliničke farmakologije
• Uvođenje metoda za farmakoekonomsku evaluaciju, tj. preusmeravanje budžetskih sredstava na one intervencije vezane za lekove i medicinska sredstva koje najviše doprinose poboljšanju zdravlja za sredstva koja su za njih utrošena
• Sastavljanje bolničkih lista lekova u cilju racionalnijeg propisivanja i izdavanja lekova
• Učestvovanje u pripremi naređenja, uputstava i drugih propisa vezanih za problematiku lekova i medicinskih sredstava u VMA, u razmatranju nacionalnih zakona, pravilnika i drugih propisa koji se odnose na lekove i medicinska sredstva, a vezano za njihov značaj za VMA, odnosno učestvuju u njihovoj implementaciji u propise VMA
• Organizacija i učešće u edukaciji i inovaciji znanja iz racionalne farmakoterapije za lekare, farmaceute i ostalo zdravstveno osoblje VMA i drugih vojnozdravstvenih ustanova kroz kurseve kontinuirane medicinske edukacije, seminare, predavanja i sl.
 
 
Kontakt
Centrala VMA: 011 266 11 22, 011 266 27 55
Načelnik Centra: prof. dr sc. med. Viktorija Dragojević-Simić
Broj kabineta načelnika Centra: 011 360 87 61

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas