Doktorat nauka
 
Postupak sticanja akademskog naziva doktora nauka
 
Naziv doktora nauka u VMA mogu da steknu samo magistri nauka.
Prijava doktorske teze treba da sadrži:
  1. idejni projekat teze
  2. potvrdu koordinatora naučnoistraživačkih zadataka da tema doktorske teze pripada nekom od odobrenih naučnoistraživačkih projekata VMA
  3. mišljenje Katedre o idejnom projektu sa predlogom nastavnika koji će biti mentor
Prijava se predaje Sekretarijatu Nastavno-naučnog veća, naslovljena na  Komisiju za idejne projekte Veća poslediplomskih studija. Sednici Komisije za idejne projekte, na kojoj se razmatra prijava doktorske teze, prisustvuju kandidat i predloženi mentor. Komisija daje mišljenje o projektu i upućuje ga Nastavno-naučnom veću u dalju zakonsku proceduru.
Ocenu prijavljene doktorske teze daje Komisija o čijem sastavu odlučuje Nastavno-naučno veće. Najmanje jedan član komisije nije iz redova nastavnika VMA. Kada Komisija Nastavno-naučnom veću podnese izveštaj o oceni prijavljene doktorske teze, Nastavno-naučno veće odobrava izradu i doktorantu određuje mentora.
U zakonom predviđenom roku doktorant predaje jedan neukoričen primerak gotove teze i dokaze o ispunjenosti uslova, shodno Odluci Nastavno-naučnog veća VMA sa 468. sednice održane 26.01.2006. godine:
  1. jedan članak objavljen u celosti u časopisu sa recenzijom (časopis indeksiran u baziMedline);
  2. jedan članak objavljen u celosti u časopisu indeksiranom u bazama Current ContentsiliScience Citation Index;
  3. kandidat u oba članka treba da bude jedan od prva tri autora, a članci treba da budu iz oblasti iz koje je privaljena doktorska teza;
  4. ne priznaju se članci iz kategorija: aktuelna tema, pregledni članak i prikaz slučaja;
  5. dostavljaju se kopije publikovanih radova ili potvrde uredništava časopisa da su članci prihvaćeni za publikovanje.
Izveštaj Komisije za ocenu gotove doktorske teze, o čijem sastavu odlučuje Nastavno-naučno veće (najmanje jedan član nije iz redova nastavnika VMA), stavlja se na uvid javnosti oglašavanjem u listu "Politika" i postavljanjem na veb sajt VMA.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas