Specijalizacije
 
U Vojnomedicinskoj akademiji se organizuju specijalizacije u zdravstvenoj struci u oblasti medicine.
Spisak specijalizacija
 
Ko i kako može da dođe na specijalizaciju
Profesionalni pripadnici Vojske Srbije primaju se na specijalizaciju u VMA putem konkursa kojeg raspisuje Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse MO.
Zdravstveni radnici iz zdravstvenih ustanova Srbije (državne i privatne) primaju se na specijalizaciju u VMA na osnovu uputa zdravstvene ustanove samo pod uslovom da je pripadnicima te ustanove specijalizaciju odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Uslovi i postupak odobrenja specijalizacije nalaze se na sajtu Ministarstve zdravlja (www.zdravlje.gov.rs).
Lica iz zdravstvenih ustanova Srbije u VMA mogu obaviti ceo specijalistički staž ili delove specijalističkog staža. Da bi se specijalistički ispit polagao pred komisijom VMA neophodno je da se u VMA obavi najmanje polovina specijalističkog staža.
Na specijalizaciju mogu da dođu i lica koja nisu državljani Republike Srbije, za šta je potrebna saglasnost ministra odbrane.
Ne postoji mogućnost prijema na volonterske specijalizacije.
 
Organizacija specijalizacije
Specijalistički staž se obavlja u Vojnomedicinskoj akademiji, potpuno ili delimično, a nastava se organizuje u obliku predavanja, vežbi, seminara, konsultacija, mentorskog i praktičnog rada.
Po dolasku, specijalizant se upoznaje nastavnim planom i programom specijalizacije, pravima i obavezama, a matična Katedra mu određuje mentora.
U toku druge i treće godine specijalizacije organizuje se dvosemestralna teorijska nastava i nastava zajedničkih predmeta (Medicinska statistika, Metodologija naučnoistraživačkog rada, Medicinska informatika, Molekularna biologija i imunologija, Ratna medicina). Specijalizanti koji ispit polažu pred komisijom VMA obavezni su da odslušaju ovu nastavu.
Sastav komisija za polaganje specijalističkih ispita svake godine određuje Nastavno-naučno veće na predlog Katedri i Veća poslediplomskih studija. Komisije su sastavljene iz 3 ili 5 nastavnika, od kojih najmanje jedan nije iz sastava VMA.
 
Prijava specijalističkog ispita
Ispit se prijavljuje u Sektoru za školovanje i NIR između 1. i 10. u mesecu, neposredno nakon isteka specijalističkog staža.
Ispit se može prijaviti i dva meseca pre isteka specijalističkog staža, pod uslovom da Katedra na predlog mentora potvrdi da je specijalizant savladao plan i program specijalizacije.
Za prijavu ispita predaje se:
  • popunjen obrazac prijave sa potpisom mentora i šefa Katedre;
  • popunjen i overen indeks, sa zaključnim mišljenjem mentora;
  • dva primerka specijalističkog rada, ukoliko je predviđen Nastavnim planom i programom;
  • dokaz o uplati troškova prijave, polaganja ispita i diplome (za specijalizante koji plaćaju specijalizaciju).
Ispitne komisije se izvlače u Sekretarijatu NN veća, 11. u mesecu, ili prvog ponedeljka ukoliko 11. pada u dane vikenda, uz obavezno prisustvo mentora. Ukoliko je mentor sprečen, obavezno je prisustvo člana Katedre kojeg odredi mentor.
 
Cenovnik specijalizacija
Troškovi upisa, specijalističkog staža, polaganja ispita, izdavanja diploma, različitih prepisa, potvrda i duplikata određeni su posebnim rešenjem u skladu sa pozitivnim propisima.
 
 
 
 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas