Uže specijalizacije
 
Profesionalni pripadnici Vojske Srbije primaju se na užu specijalizaciju putem konkursa kojeg raspisuje Uprava za kadrove Sektora za ljudske resurse MO.
Uslov za prijem na užu specijalizaciju je završena određena osnovna specijalizacija sa najmanje vrlodobrim uspehom.
Zdravstveni radnici iz zdravstvenih ustanova Srbije (državne i privatne) primaju se na užu specijalizaciju u VMA na osnovu uputa zdravstvene ustanove samo pod uslovom da je pripadnicima te ustanove užu specijalizaciju odobrilo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije. Uslovi i postupak odobrenja uže specijalizacije nalaze se na sajtu Ministarstve zdravlja (www.zravlje.gov.rs). Lica iz zdravstvenih ustanova Srbije moraju da obave ceo staž uže specijalizacije u VMA.
Na užu specijalizaciju mogu da dođu i lica koja nisu državljani Republike Srbije, za šta je potrebna saglasnost ministra odbrane.
Specijalista je obavezan da položi ispit uže specijalizacije (odbrani rad uže specijalizacije) najkasnije šest meseci nakon obavljenog staža. Za polaganje ispita posle ovog roka, specijalista je dužan da Katedri blagovremeno podnese molbu za produženje roka za polaganje ispita. Veće poslediplomskih studija, na predlog Katedre, može odrediti novi rok koji ne može da bude duži od šest meseci.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas