Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju 
Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju (KME) Vojnomedicinske akademije ima 15 članova koje imenuje Nastavno-naučno veće. U saradnji sa organizatorima blagovremeno pokreće postupak akreditacije stručnih sastanaka, kurseva i simpozijuma. Nakon akreditacije vrši organizaciju i sprovođenje programa KME.
Sednice Centra za KME se održavaju po potrebi. O pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje javno većinom glasova, a jednom godišnje Nastavno-naučnom veću podnosi izveštaj o svom radu. 

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas