Veće za zdravstvenu delatnost 
Sa ciljem stručne kontrole i preduzimanja mera za poboljšanje kvaliteta preventivnog, dijagnostičkog i kliničkog rada i farmaceutske delatnosti, Nastavno-naučno veće iz redova nastavnika imenuje članove Veća za zdravstvenu delatnost.
Kroz rad privremenih i stalnih komisija, Veće: izrađuje plan razvoja zdravstvene delatnosti VMA i određuje njegove prioritete; Upravi VMA predlaže mere i aktivnosti za poboljšanje kvaliteta usluga i način praćenja rezultata postignutih njihovom primenom; predlaže prioritete u opremanju, izgradnji novih i rekontrukciji postojećih kapaciteta; predlaže oblasti permanentnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika VMA svih profila.
Veće za zdravstvenu delatnost donosi svoj godišnji plan rada, sednice održava najmanje tri puta godišnje, po potrebi češće. Redovno izveštava Nastavno-naučno veće o svojim aktivnostima, a jednom godišnje redovno podnosi izveštaj o svom radu.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas