Veće za naučnoistraživačku delatnost
Veće za naučnoistraživačku delatnost ima 21 člana, koje imenuje Nastavno-naučno veće. Obavezni član Veća je koordinator naučnoistraživačkih (NI) zadataka na VMA.
Veće za naučnoistraživačku delatnost:
  • razmatra i predlaže plan i program naučnoistraživačke delatnosti VMA
  • koordinira naučnoistraživački rad, objedinjuje projekte i stara se o racionalnoj potrošnji finansijskih sredstava
  • razmatra predloge novih NI zadataka i ostvarene rezultate
  • nosiocu planiranja naučnoistraživačkog rada u Ministarstvu odbrane dostavlja predloge za poboljšanje kvaliteta ove delatnosti u sistemu odbrane
  • Nastavno-naučnom veću predlaže organizaciju saradnje sa naučnim i obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu

Sednice Veća se održavaju najmanje dva puta godišnje, po potrebi češće. O svom radu, jednom godišnje, Veće izveštava Nastavno-naučno veće.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas