Veće za nastavni kadar 
Veće za nastavni kadar ima 13 članova koje imenuje Nastavno-naučno veće. U saradnji sa Katedrama blagovremeno pokreće postupke za izbor ili reizbor u zvanja nastavnika i saradnika. Pored toga, Veće se stara o striktnoj primeni zakona i podzakonskih akata koji regulišu procedure i uslove za izbore, priprema materijale za raspisivanje konkursa po odlukama Nastavno-naučnog veća i dokumentaciju za potvrđenje izbora i reizbora u zvanja.
Veće za nastavni kadar održava sednice po potrebi, o pitanjima iz svoje nadležnosti odlučuje javno, a jednom godišnje Nastavno-naučnom veću podnosi izveštaj o svom radu.

Verzija za štampu

 

Pretraga

A+ A-
Lekarski saveti

Važniji linkovi

Pratite nas